THE DOG SITTER - a short story

 click on Harry to read story.

click on Harry to read story.

Published in Joyland Magazine, May 2017. 

http://joylandmagazine.com/regions/new-york/dog-sitter

photo by Shaz Bennet